משרד הרווחה – פיקוח ומעקב לקויים על כל מסגרות הרווחה: פנימיות, מעונות, חברות מעורבות, פקידי סעד, עובדים סוציאליים

משרד הרווחה אינו ממלא את חובתו ע"פ חוק בטיפול משמעתי בעובדים סוציאליים – העדר פיקוח
חוק העובדים הסוציאליים סעיף 34 מגדיר את אחריות משרד הרווחה בטיפול בעברות משמעת של עובדים סוציאליים: "התובע לפני ועדת המשמעת יהיה היועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה או עורך דין שהוא הסמיך לכך … תלונות על עבירות משמעת של עובדים סוציאליים ייחקרו בידי עובדים סוציאליים, שהם עובדי המדינה שימנה השר (חוקרים)". בפועל לא ידוע על קיום הליך חקירתי או משמעתי על עובדים סוציאליים שנעשה אי פעם. תלונות על עורכי דין למשל מטופלות בלשכת עורכי הדין, בבית דין משמעתי הפתוח לקהל, ושמות עורכי הדין שהורשעו מפורסמים באתר הלשכה.
לא ידוע על קיום החוקרים אשר אמורים לברר התלונות על העו"ס, ומשרד הרווחה לא מפרסם דוחות שנתיים סטטיסטיים על התלונות והטיפול בהם.
.
הטעיית האזרח – תלונות על פקידות סעד לא מטופלות – העדר פיקוח
דו"ח סלונים נבו חשף כי תלונות על פקידות הסעד לא מטופלות, וכי פקידות הסעד מקבלות גיבוי מלא:
"לפי העדויות שקיבלנו, פקידות הסעד מסבירות לפונים, כי יש להם זכות לפנות בתלונה למנהל המחלקה לשירותים חברתיים, לפקידת הסעד המחוזית או לפקידת הסעד הארצית. בפועל תלונות רבות מגיעות לגורמים נוספים ומגוונים, כמו למשל, שר הרווחה, מנכ"ל המשרד, היחידה לפניות הציבור, מנהלת המחוז. לעתים מגיעות גם תלונות אל הלשכה המשפטית, בבקשה לבדוק את הבסיס לפתיחת הליך משמעתי על פי חוק העובדים הסוציאליים. חלק מהמתלוננים מפנה את טענותיו למספר גופים בו זמנית. הטיפול בתלונות מעסיק אנשים רבים בתוך המערכת, ואף לא גורם אחד חיצוני ועצמאי. בסופו של דבר מתנקזות התלונות לשולחנן של פקידות הסעד המחוזיות או של פקידת הסעד הארצית, ונבדקות בתוך המערכת.
הלכה למעשה, הפיקוח המחוזי והארצי נותן גיבוי כמעט מוחלט לפקידות הסעד. במקרים רבים פקידת הסעד המחוזית או הארצית היו מעורבות בשלב מוקדם בעריכת התסקיר או הטיפול נשוא התלונות שהגיעו לשולחנן מאוחר יותר ושנמצאו על ידן בלתי מבוססות. הצדק ומראית פני הצדק מחייבים שתלונות על המערכת ועובדותיה ייבדקו על ידי גורם חיצוני ועצמאי, ושהלקוחות יונחו להפנות תלונות – ככל שישנן – לגורם החיצוני הנ"ל.
.
פיקוח ומעקב לקויים על ילדי ההשמה החוץ ביתית
דו"ח ועדת משנה בנושא השמה החוץ ביתית של ועדת רוטלוי מצא שלעתים קרובות אין בידי המערכת מידע מלא ומדויק על מספר הילדים הנמצאים במסגרות ההשמה השונות, על מיקומם ועל מאפייניהם, ואין למערכת ההשמה החוץ-ביתית מידע אמין ומעודכן על שינויים החלים במאפייני הילדים הנתונים לאחריותה ועל צורכיהם. בכך נפגמת במידה רבה יכולתה של המערכת להיערך בדרך הראויה למילוי צורכי הילדים ולשמירת טובתם. יתירה מכך, יש עדויות לכך שגם המעקב אחר ילדים לא מעטים הנמצאים בהשמה חוץ-ביתית הוא לקוי. בין היתר נמצא שיש ילדים שלא נערכת בעניינם ביקורת תקופתית במשך שנים, ושהקשר של רשויות הרווחה עמם בעת היותם במסגרת ההשמה אינו רציף, כלומר אין למערכת הרווחה ידיעה בכל רגע נתון היכן הילדים שבאחריותה נמצאים, מה מצבם ועד כמה הטיפול שהם מקבלים ראוי ועונה על צורכיהם.
.
ליקויים מהותיים בסדרי הפיקוח על מעונות הרשות לחסות הנוער של משרד הרווחה
מדו"ח מבקר המדינה לשנת 2008 עולים ממצאים קשים על הפיקוח על פנימיות ומעונות רשות חסות הנוער:
"אחד מתפקידיו העיקריים של מטה הרשות הוא לפקח על פעילותם השוטפת של המעונות לפי הנחיות וסטנדרטים שנקבעו בנוהלי הרשות. מערך הפיקוח כולל מפקחים מחוזיים לתחום תפעול המעונות ולתחום הטיפול בחוסים, ומפקחים ארציים האחראים לנושאים ייעודיים ובהם דרכי טיפול בחוסים, פעולות הוראה, הכשרה מקצועית, אבחון והשמה ומעקב אחר בוגרי המעונות.
אשר למערך הפיקוח המחוזי העלתה הבדיקה כי היקף הפיקוח המחוזי על המעונות אינו עונה על צורכי הפיקוח – למרות הגידול במספר המסגרות ובפיזור הגאוגרפי שלהן, ואף שהבעיות של החוסים בעשור האחרון נעשו מורכבות יותר, לא התרחב היקפו של מערך הפיקוח המחוזי בהתאם לכך. עוד הועלה כי הגדרת תפקידיו של המפקח, בכל הנוגע לקיומה של סמכותו הניהולית כלפי מנהלי המעונות, לא הייתה מוסכמת על כל דרגי הניהול ברשות. נוסף על כך, מפקחים על המעונות שימשו במשך פרקי זמן ארוכים גם מנהלי מעונות בפועל, ועקב כך נפגעו הן הפיקוח במחוז והן ניהול המעונות שכן המפקחים מילאו תפקידים אלה באופן חלקי וב"שלט רחוק", ואף טושטשו הגבולות בין פונקציות הניהול של המעון והפיקוח עליו.
אשר למערך הפיקוח הארצי העלתה הבדיקה כלהלן: המפקח על ההכשרה המקצועית במעונות לא ביצע פיקוח שוטף במעונות בהתאם לתכנית עבודה שנתית ולא בדק את צורכי החוסים בתחום ההכשרה המקצועית; המפקח הארצי על הטיפול בחוסים אינו מבצע, ככלל, זה כמה שנים את תפקידו אלא ממלא תפקידים אחרים בהנהלת האגף".
.
ליקויים מהותיים במעקב אחר בוגרי המעונות של רשות חסות הנוער וליווים
מבקר המדינה הציג בדוח שנת 2008 כי משרד הרווחה אינו ממלא חובתו ע"פ חוק הנוער לביצוע מעקב אחר בוגרי המעונות רשות חסות הנוער וליווים:
"על פי חוק הנוער, על בוגרי מעונות הרשות להיות נתונים להשגחתם של עובדי מעקב של הרשות במשך השנה שלאחר תום שהותם במעונות. מטרות המעקב אחר הבוגרים הן סיוע בשילובם בקהילה כדי למנוע מהם לחזור לדפוסי התנהגות עבריינית ומתן משוב לרשות על מצב הבוגרים לצורך שיפור הטיפול בחוסים.
בתחילת שנת 2004 קוצץ מספר עובדי המעקב, ומספר הבוגרים שבהם טיפלו העובדים הופחת למחצית. משנת 2005 מתבצע מעקב רק אחר שליש מהבוגרים המשתחררים בכל שנה ממסגרות הרשות ואשר יש לבצע מעקב בעניינם. החל משנה זו גם חדלה הרשות להפיק דוחות שנתיים שבהם רוכזו נתונים על בוגרי המעונות שטופלו בידי עובדי המעקב, אף שהדוחות סיפקו להנהלת הרשות ולמנהלי המעונות מידע חשוב על תוצאות הטיפול בחוסים. יש בכך כדי לפגוע ביכולתה של הרשות לשפר את הטיפול הניתן לחוסים במסגרותיה.
.
דוח מבקר המדינה 2008 על הליקויים בפיקוח על המעונות לאנשים עם פיגור שכלי
מבקר המדינה העיר על ליקויים מהותיים בבקרת תפעול המעונות: "נמצאו ליקויים מהותיים בכל הנוגע לנושא הפיקוח: כל מפקח עובד לפי תכנית עבודה משלו וקובע בעצמו את סדר העדיפויות של הנושאים הנבדקים; תחומים מסוימים הנוגעים לטיפול בחוסים אינם נכללים בתכנית הפיקוח ואינם מקבלים ביטוי בדוחות; דוחות הפיקוח אינם כוללים אמות מידה לבחינת עמידתם של המעונות ביעדים מוגדרים, ולכן הפיקוח נעשה על פי אמות מידה סובייקטיביות ואי-אפשר להשוות בין ביצועיהם של המעונות השונים; המפקח משמש גם יועץ למנהל המעון, וכך עלול להיווצר מצב שבו הוא מפקח על פעולות שנעשו בעצתו; דוחות הפיקוח אינם מוגשים בקביעות למנהל השירות לאדם המפגר במשרד הרווחה, וכך יש לו קושי לעקוב אחר התנהלות המעון ולהעריך את השינויים שנעשו באופן הטיפול".
.
ליקויים בפיקוח על ביצוע צווים שיפוטיים
ביוני 2009 התקיימה ישיבה בוועדה לענייני ביקורת המדינה, בעניין רשות החסות לנוערדוח מבקר המדינה ‎59ב'. במהלך הישיבה נדרשו נציגי משרד הרווחה להשיב כמה נערים עם צווי בית משפט להשמה בפנימיות הרשות שלא בוצעו. תגובתה של רחל שרביט – סמנכ"לית שירותי תיקון, משרד הרווחה והשירותים:
"אני לא יכולה להגיד 'עם צווים' כי אנחנו לא פועלים על פי זה. מה שחשוב לנו הוא הסיפור של הנערה, אם היא צריכה מעון נעול או לא צריכה, כי יש לנו נערות שלפני צו פונים אלינו כי זה דחוף. הקליטה שלנו היא גם לא האם יש צו או לא אלא מה מידת החירום של המצב, מה מידת סכנת החיים. המספרים של בנות שממתינות היום הם ‎120 ממתינות לצופיה ולמסילה".
כלומר פקידי הרווחה לאחר שקיבלו צו מבית המשפט להוציא את הנער מביתו ומשפחתו ולהשימו בפנימייה, עם כל הכאב והסבל של המשפחה הכרוך בכך, הם לא בהכרח יפעלו ע"פ צו בית המשפט שהם בעצמם יזמו, אלא ע"פ תחושותיהם לגבי מה שחשוב לעשות.
.
אגף השיקום במשרד הרווחה לא הפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה מקצועיים, תקציביים ומנהליים על חברת "המשקם"
דוח מבקר המדינה 58ב על חברת המשקם שפורסם בשנת 2007 הצביע על "ליקויים חמורים ביותר בהתנהלות חברת המשקם ואף על חשש לפגיעה בטוהר המידות. מעשים אלה בוצעו על חשבונם של הנזקקים שלמענם הוקמה המשקם; הם מלמדים על כישלון חמור ומתמשך של הנהלת החברה, של הדירקטוריון, של מנכ"ל החברה ובכיריה ושל כלל שומרי הסף – בתוך החברה ומחוצה לה – שתפקידם לדאוג שתופעות מעין אלה לא יתרחשו".
.
המבקר העיר בדוח למשרד הרווחה על פיקוח ובקרה לקויים: "בשנת 1982 הפסיקה ההסתדרות הציונית להעביר כספים לחברה, כך שמשרד הרווחה היה הגורם היחיד שתקצב את המשקם בשיעור ניכר (כ-46% מן התקציב). בשנים האחרונות משרד הרווחה העביר בכל שנה כ-40 מיליון ש"ח לחברת המשקם; ראוי שהמשרד ידאג שהשימוש בכספים אלה יהיה לטובת אוכלוסיית העובדים בעלי המוגבלות, בהתאם ליעדים שקבע. ראוי גם שהיחידה המקצועית במשרד – אגף השיקום – תפקח על כך מבחינה מקצועית, מבחינה תקציבית ומבחינה מנהלית.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי משרד הרווחה לא הפעיל פיקוח ובקרה על חברת המשקם. למרות פניותיו של מנהל אגף השיקום במהלך השנים 2005 ו-2006 להנהלת משרד הרווחה בבקשה להכפיף את המשקם לאגף הוא לא נענה; מטעם זה האגף לא הפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה מקצועיים, תקציביים ומנהליים".
.
קישורים:

4 מחשבות על “משרד הרווחה – פיקוח ומעקב לקויים על כל מסגרות הרווחה: פנימיות, מעונות, חברות מעורבות, פקידי סעד, עובדים סוציאליים

 1. כללי ▪ משפט ופלילים ▪ חינוך ובריאות

  אונס מחריד

  נאנס בחופשות (אילוסטרציה) צילום: AFP

  זה הזמן למהפכה
  בחייך הכלכליים!

  חבילת הטבות שווה
  של ה- SPORTAGE

  חבילת הטבות שווה
  של ה- SPORTAGE

  חשד: בן 12 נאנס בפנימייה – ובמשפחה המארחת
  תושבת המרכז, שאירחה בסופי השבוע בביתה תלמיד פנימייה בן 12 – שנפל קורבן לעבירות מין מצד אמו, התלוננה כי בעלה תקף אותו מינית. לחוקרים סיפרה כי הילד הותקף גם בידי מדריך במוסד. השניים נעצרו, וגם המתלוננת נחקרה שידעה במשך תקופה – ולא דיווחה
  רענן בן צור
  פורסם: 25.01.10, 11:53
  במשטרה חוקרים חשדות שלפיהם נפל ילד בן 12 קורבן לסדרת עבירות מין חמורות מצד מדריך בפנימייה שבה התגורר ומאדם נוסף, בן למשפחה שנהגה לארח את הצעיר בחופשותיו מהלימודים בסופי השבוע. אמו של הילד מרצה עונש מאסר, לאחר שבעבר נהגה לאנוס את בנה בעצמה.

  האם, תושבת נתיבות, נעצרה לפני כשנתיים בחשד שנהגה לקיים יחסי מין בכפייה עם הילד ואחיו. לאחר שהורשעה במיוחס לה ונשלחה אל מאחורי סורג ובריח, הועברו ילדיה לחזקת האב.
  ניצול יחסי מרות
  אישום: אנס אשה במפעל לסובלים מלקויות / ורד לוביץ'
  הפרקליטות תבקש לעצור עד תום ההליכים איש צוות במפעל המעסיק עובדים הסובלים מלקויות, לאחר שכתב האישום שהוגש נגדו מגולל שרשרת מקרים שבהם ניצל את מעמדו ואנס את אחת העובדות המוגבלות. "אם תספרי למישהו ייקחו אותי למשטרה", הזהיר אותה
  לכתבה המלאה
  אלא שמאותה הנקודה, רק הלכה והחריפה מציאות חייו האומללה של הילד. כעבור פרק זמן נישא אביו בשנית, תוך שאשתו החדשה הבהירה כי אינה מוכנה לגדל את הילדים בביתה – והשניים הועברו לפנימיות.

  הילד, כיום בן 12, שהה בפנימייה בבני ברק. בעקבות התעקשותה של אשתו, איתר האב עבור בנו בני משפחה במרכז הארץ שיארחו אותו בשבתות, עם סיום שבוע הלימודים.

  בחודש שעבר התייצבה האם המארחת בתחנת המשטרה בראש העין, והגישה תלונה נגד בעלה שעמו נמצאת בהליכי גירושין. לשוטרים סיפרה כי בשנים האחרונות, מאז החל הילד להתארח בביתם, נהג בעלה לבצע בילד מעשי סדום ומעשים מגונים חמורים אחרים. בהמשך שיחתה עם החוקרים, חשפה לפניהם מידע שלפיו נהג גם מדריכו של הילד בפנימייה לבצע בו עבירות מין.

  התלונה הקשה הביאה לפתיחתן של שתי חקירות, האחת במחוז תל אביב שהתמקדה באירועים בפנימייה בבני ברק, בעוד שהאירועים במשפחה המארחת הועברו לידי חוקרי תחנת ראש העין.

  "בכל מקום שאמור היה להגן עליו, הוא הפך לקורבן"
  מדריכו של הילד בפנימייה בן 30, נעצר והודה בחקירתו במיוחס לו – וכבר מחר צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בגין העבירות שבהן נאשם. עם זאת, נתקלה תחילה חקירת האירועים בבית המשפחה המארחת במסכת קשיים, לאחר שעד מהרה כי בעלה של המתלוננת ירד למחתרת.

  רק אתמול בשעות הלילה הצליחו השוטרים להתחקות אחריו ועצרו אותו. המתלוננת נחקרה גם היא בפרשה, בחשד שלא דיווחה על מעשיו של החשוד במשך חודשים ארוכים.

  החשוד, בן 51, הכחיש בחקירתו את המיוחס לו, ויובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה.

  "מדובר במעשים קשים, חמורים ומזעזעים", אמר ראש משרד החקירות במשטרת ראש העין, פקד שי גז, והוסיף: "הילד עבר מסכת התעללות מינית קשה. לכל מקום שאמור היה להיות עבורו שומר ומגן, הפך לקורבן".

  גז סיפר כי הילד שרוי במצב נפשי קשה מאוד, והועבר למשפחת אומנה בעיר אחרת. במשטרה אמרו כי חקירת הפרשה נמשכת, והעריכו כי למרות המשך הכחשתו של החשוד, הצטברו די ראיות להעמידו לדין בגין המעשים – בין היתר בזכות העדות המזעזעת שמסר הילד לחוקרים בפירוט רב, אודות המעשים הקשים שביצע בו לכאורה החשוד.

  תגובה לכתבה הדפסת כתבה שלחו כתבה לדיון בפורום

  נקלעתם לאירוע חדשותי מעניין? שלחו ל – 5335 ישירות מהסלולרי שלכם.

  עוד בערוץ המחבל ממומבאי: לא אזכה למשפט צדק בהודו גרמניה: צו מעצר לרודן ארגנטינה לשעבר וידלה

  לכתבה זו התפרסמו 303 תגובות ב-170 דיונים
  סגירת כל התגובות

  מהסוף להתחלה
  |
  מההתחלה לסוף
  |
  מומלצות גולשים
  |
  עוררו עניין

  170. בואו כנסו ואספר לכם סיפור " איוב " >>>>>>>>כנסו

  אזרח שומר חוק

  ,

  חיפה

  (25.01.10):

  תינוק נולד וכבר מלידה המיילדת שבמקום לתת לו מכה קטנה כדי לראות אם הוא חי ובעל קול ,,,נתנה לו מכות רבות .
  עלה לבית הספר בשעה טובה וגם שם התעללו בו .
  התגייס ואמר לעצמו "לבטח שם אהייה גבר ואחוש "בטחון" ,,,, ושם ! עשו לו טקס זובור יום יומי וקרעו אותו במכות .
  אחרי הצבא התחתן וחשב שאשתו תגן עליו ותאהב אותו ותהייה לו אמא מפנקת ,,,,,אך גם היא תפסה את הקריזה שלה אחרי הקידושין וטרטרה אותו כל רגע בחייו .

  החליט האדם המוכה לעלות השמיימה מוקדם מהרגיל וביקש פגישה עם אלוהים ,,,,,, הגיע תורו ואיך שאלוהים ראה אותו ,,,,התחיל הוא לרדת עליו והרביץ לו .

  אמר הוא לעצמו שכנראה אם ככה המצב , עדיף להתנצר ,,,, וקבע פגישה עם ישו הצלוב .

  כשנכנס ללשכתו השמיימית של ישו ,,,ישו אמר לו "אם לא הייתי צלוב הייתי קורע אותך במכות,,, לך לך לך יא ,,,,,

  המוסר השכל ?! – אין מוסר השכל אך יש תובנה שיש אנשים שנולדים לעולם אכזרי ולא אנושי אשר מרביץ בהם יומם ולילה .

  לידיעתכם\ן

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  169. לפני שאתם מתנפלים עלי,תחזרו שוב על התגובה

  (25.01.10):

  שכתבתי…יש לכם בעיה בהבנת הנקרא. נ.ב אני שאלתי שאלה בקשר לבנים,ואתם מתייחסים לבנות?לזאת שכתבה לי "מופתעת מהטפשות"…2 המילים האלו מתאימים בדיוק בשבילך…כמו שהגיבו במקומי 2 האנשים הנ"ל,ואמרו לכם(בצדק) שלא הבנתם את מה שכתבתי…באמת יש לכם בעיה בהבנת הנקרא. להבא,לפני שתגיבו ותתלהמו,תקראו טוב טוב את הנאמר בתגובה(או בכתבה)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  168. המציאות עולה על כל דמיון… (לת)

  מרכז

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  167. ריבונו של עולם ….. (לת)

  אליהו

  ,

  דגניה ב'

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  166. הכל הופך להיות סדום ועמורה

  מזועזעת

  (25.01.10):

  רק מלשמוע חדשות כל יום, ניתן להבין עד כמה העולם הולך לאחור, במקום ללכת קדימה. הכל סדום ועמורה

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  165. בושה של מדינה….למי אתם שולחים את הילדים?<

  עדי

  ,

  מרכז

  (25.01.10):

  שאני רציתי לבדוק על אופן האימוץ,אמרו לי את צעירה מידי אין לך בית את לא נשואה (לפי הדת) …

  שכחו לבדוק את הדבר הכי הכי חשוב ,זמן ורצון ואהבה שיש לתת…

  תנו לי את הילד הזה!! אני אחזיר לו חיים אור ורצון לחיות…

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  164. לקרוא 115! מתו גם ההבחנה בין טוב לרע. בין עיקר לטפל. (לת)

  להתחיל לחנך בקפדנות!

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  163. כמה סבל ילד יכול לעבור, במי הוא יכול לבטוח בחיים שלו? (לת)

  לאה

  ,

  חיפה

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  162. הצילו !!!

  mirie

  (25.01.10):

  מי יציל את כל נפגעי התקיפות המיניות מצפורניהם של חיות אדם אלו ??
  שופטים נכבדים ! הגיע הזמן לתת עונשים אמיתיים. כאלו שבהם אנסים לא יראו את אור החופש שנים ארוכות עד מאוד. צריך עונש מינימום של 25 שנה ללא זכות לחופשות .וללא זכות ערעור וללא ניכוי שליש.אולי אז בני הכלבה האלו ילמדו משהו. מה שכן הייתי רוצה זה שיהיה אגף מיוחד לאנסים בלבד. מצידי שיאנסו האחד את השני עד כלות.!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  161. האיש(ה) הרע(ה)…המתלוננת!!

  צביקי

  ,

  ראשון לציון

  (25.01.10):

  לדבריה,בוצעו מעשי הנבלה ע"י בעלה במשך שנים,נשאלת השאלה המתבקשת,היכן היית כל השנים האלו?? מדוע שתקת?? מה שמביא למסקנה,או היית שותפה לדבר עבירה,או…וזה נשמע יותר הגיוני,שטפלה אשמה זו על בעלה שאיתו נמצאת בהליכי גירושין,דבר מגונה אשר פושה בד"כ אצל נשים בהליכי גירושין, שמנצלות את הגישה השוררת במשטרה "להגן" על הנשים כביכול ומוסרות תלונות שוא על בעליהן,מה שמביא לצווי מעצר,צווי הגנה,צווי מניעה לראות את הילדים ועוד מרעין בישין……לכן יש צורך לחקור אשה זו היטב ואם יש צורך, להענישה בחומרה, "למעןיראו ויראו"……..שלא ישתמע מדברי שאני בעד מעשי הנבלה שבוצעו בילד,נהפוך הוא,יש להעניש את האשמים ה"אמיתיים" בכל חומרת הדיןןןןןןן!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  160. נו אבא אדיוט- עכשיו תיקח את בנך הביתה סוף סוף??? (לת)

  נטשת את בנך המוכה

  ,

  בשביל אשה? כפר עכשיו

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  159. ל144

  לא ייאמן

  (25.01.10):

  כמה שאתה אדיוט.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  158. ואין אף מילה מאילנה לוי המוכרת לכולנו……….. (לת)

  אלימלך זורקין

  ,

  ראשון לציון

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  157. ריבונו של עולם ,אולי דיייייי

  אמא מודאגת

  (25.01.10):

  אני חושבת שאולי הגיע הזמן לעשות יותר
  לא יתכן שילדים שהוריהם הביאו אותם לעולם
  יפגעו כל כך קשה בילדים שלהם
  בנוסף,מוסדות הרווחה לא בודקות ,משפחות אומנות!?!?
  מה זה הדבר הזה,
  העצוב שבסיפור שיש פה נער בן 12 ,שבטוח שהעולם רע ושחושב שכנראה ככה צריך להתנהג,לפגוע /להתעלל מינית.כי זה מה שהוא חווה וזה מה שהוא ראה!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  156. להעמיד גם את אבא שלו לדין דחוף !!

  הילה

  (25.01.10):

  הזנחה פושעת של קטין

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  155. מזעזע. גם מדריך ילדים וגם אב במשפחה אומנת. אין בדיקות רקע??

  מה קורה במדינה הזאת?

  (25.01.10):

  ישראל נהייתה בית גידול לפדופילים שכולם מועסקים בצמוד לילדים ואין שום פיקוח או התרעה לגבי העבר של האנשים האלה. פשוט הפקרות מוחלטת.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  154. למה לא פרסמתם את שם הפנימיה? (לת)

  איזה פחד בפנימיות

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  153. יתכן כי תפרו לאמא תיק. יש לבדוק אם בכלל (לת)

  הורשעה בדין?

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  152. רק תביעות נזיקין במליונים נגד משרד הרווחה

  ימנעו רשלנות בעתיד

  (25.01.10):

  עכשיו במקום לתבוע את העובדים הסוציאלים על הנשק הבלתי הפיך, יוסיפו להם עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד תקנים למנגנון האכזרי והמפלצתי שלהם.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  151. נולד לסבול-אויבי איש(ילד)אנשי ביתו

  אור-יהודאי

  (25.01.10):

  עוד מקדמא דנא קבעו חז"ל כי אויבי איש הם בראש ובראשונה אנשי ביתו ,ודי עם היד הרכה והחמלה למי שמתעלל,מסית,מפקיר,ומנכר,העונשים חייבים להיות כמו
  בארצות הברית באותה פרופורציה הן לאב והן לאם או גם לאיש וגם לאשה ודי עם
  הסלחנות המופלגת כלפי הנשים/האמהות שמתעללות ומפקירות לא פחות מאשר גברים/אבות חלאות.
  עקב הסתה וניכור הכותב לא ראה את בתו זה 15 שנים ואין למי לפנות וממי לקבל
  סעד או עזרה ורק למי שעושה כך והורס את הילדים מושטת כל העזרה,ממש מדינה הפוכה!!!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  150. לסרס את כל המעורבים ואחר כך להוציא אותם להורג (לת)

  רוביק

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  149. הרבה אנשים בתוך עמי זקוקים לכדור אקמול (לת)

  ציון

  ,

  צפון

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  148. אחרי כזאת ילדות מעניין מה הילד חושב על העולם

  גיל

  ,

  חיפה

  (25.01.10):

  הרסו את העתיד של הילד…

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  147. עצרו את המתלוננת… טוב, זה לקח שכדאי ללמוד

  אורלי רביבו

  ,

  ירושלים

  (25.01.10):

  הפתגם "עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא" לא תופס סמקרים כאלה כך מסתבר.
  אם לא דיווחת ממתי שנודע לך על פשע לראשונה, עדיף כבר לא לדווח בכלל, כי אחרת גם את תמצאי את עצמך מאחורי סוגר ובריח.

  למדתי את הלקח, הפנמתי אותו.
  תודה רבה.

  פשוט חוצפה שאין כדוגמתה, מה המשטרה רוצה ללמד את הציבור עם המהלך האומלל הזה?!
  סוף סוף היא עזרה אומץ, ודיווחה על מעשי בעלה למשטרה, ובמתמורה, עצרו גם אותה!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  146. ההפרדה המוגזמת גוררת נורמה מושתקת של פגיעות בקטינים

  כבוד הרבנית יונה

  ,

  ישראל

  (25.01.10):

  במוסדות החינוך החד מיניים יש קשר שתיקה מסביב לנורמה של פגיעות בקטינים. זה דולף החוצה כשיש משהו חריג כמו האם שאנסה את בנה, או סכסוך כמו במקרה של הבדרן או כשמדובר בחוזרים בתשובה שלא הפנימו את הנורמות הסמויות. כאשר נלחמים ביצר הרע יותר מדי הוא מוצא לו הדרכים שלו. והדרכים האלה הרבה יותר גרועות.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  חרטה! ההפרדה מצילה חיים של יהודים (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  145. משפחה נורמלית צריכה לאמץ אותו ! כנסו ….

  מרים

  ,

  תל – אביב

  (25.01.10):

  יש רק פיתרון אחד למצב הנורא הזה : משפחה נורמלית , אוהבת ומחבקת צריכה לאמץ את הילד המסכן הזה . אני מאחלת לו שיוכל לשקם את חייו ושיהיה לו חיים טובים בהמשך . יש גם להעניש באופן החמור ביותר את הפושעים שתקפו אותו !!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  144. "האם האונסת" – ווי ווי…

  כולכם חולים

  (25.01.10):

  לא היה כבר עדיף לפתור את זה בצורה אחרת, בלי לאסור את האם ובלי לשלוח את הילדים לפנימיה? ילד שמקיים יחסי מין עם אמו (למרות שזו סטיה) לפחות נשאר גבר.

  עדיף לדעתכם המצב שהילד נאנס ע"י שני הומואים וקרוב לודאי יהפוך לכזה בעצמו?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  -6

  ילד שנאנס על ידי אימו נשאר נכה קשה ביותר (לת)

  מ

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  מה זה משנה על ידי מי הוא נאנס

  זוהר

  ,

  צפון

  (25.01.10):

  ואיך אפשר להגיד דבר כזה בכלל.
  אוי לבעלי דעות שכמותך.
  אתה החולה בעצמך…

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  הגיון שלך מעוות (לת)

  הרשלה

  ,

  בין עמורה לטהרן

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  בתגובה ל-144

  לימור

  (25.01.10):

  אני לא מאמינה שאת/הוא יכולים לטעון דבר כזה. מה זה משנה אם הילד נאנס ע"י אישה או ע"י גבר, הוא ישאר מצולק לתמיד. אני לא מאמינה שאפשר לטעון שממעשיו עם אמו הוא יכול להפוך להיות גבר, או שיחסי מין עם גבר אחר תהפוך אותו להומו. מי שנמצא עם הדעות הקדומות ומי שחולה נפש זה אתה/את ולא אנחנו או הממסד.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  עוד חולה נפש מקבל ביטוי בחסות YNET.

  (25.01.10):

  תגידו – אנשי המערכת – אתם לא מסננים את מה שאתם מפרסמים????

  ואם לא – לפחות את ם מעבירים את כתובות ה-IP/MAC לגורמי הביטחון????

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  תגיד אתה דפוק?? (לת)

  ????

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  אתה בטוח שלא אנסו אותך במוח? (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  אתה אידיוט (לת)

  סורט

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  143. איפה הרשויות???

  גיל

  ,

  נתניה

  (25.01.10):

  חיות יותר טובות "מבני אדם "אלה

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  הרשויות הרי אנסו אותו. (לת)

  שאלה דבילית

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  142. גם האמא מנתיבות גם האבא המזניח וגם הקרובים כולם דתיים! (לת)

  מכירה מתוקף תפקידי

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  141. מאוד אמוד עצוב. נקרע הלב (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  140. שיוציאו אותם להורג

  מיכה

  (25.01.10):

  אולי שיוציאו אותם להורג נראה לי הפיתרון ההולם לאנשים אכזריים כאלה שאמורים להגן עליו ולשמור שלא ייפגע שוב בחייו..
  עצוב מה שקורה במדינה !!!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  139. עונש מוות

  הצעה לסדר

  (25.01.10):

  למתעללים בילדים
  עונש מוות בעינויים לרוצחי ילדים
  עין תחת עין, שן תחת שן
  וסירוס לפדופילים

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  2

  138. פדופילים נמשכים למקומות עם ילדים

  א

  (25.01.10):

  מעניין שפדופילים מוצאים במקומות שאמורים להשגיח על ילדים בדמות מדריכים מטפלים או שומרים- מתי יהיה בידוק של העניין ושל האנשים המועסקים במערכות אלה-מתי??? צריך כבר לחוקק חוק המחייב בדיקה של האנשים- זה הרי ידוע שפדופילים נמשכים למקומות עם ילדים-איפה חברי הכנסת??? זה בכלל מעניין מישהו.? שיכול לעשות משהו??

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  3

  137. כמה רוע ואכזריות לבי יוצא אם יש צורך במשפחה אני מוכנה לעזור

  לי

  (25.01.10):

  אני לא מאמינה זה ממש מזעזע כואב הלב עיניי התמלאו בדמעות אם אפשר לעזור אני אשמח . אני אם לשני ילדים בני 4-5 כך שלא נראה לי שיכולה להיות בעיה בשיא הרצינות אני יודעת עד כמה זה עלול להיות קשה אבל אשמח לעזור

  אני לא יודעת איך האב הביולוגי יכול להסתכל על עצמו במראה ולחיות בידיעה שיש לו חלק נכבד מאוד בגורלו של הילד

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  136. תודה על הידיעה המלבבת כמו אתמול ומחר. אני סתם טיפש שמשוכנע

  מלך הפלאפל

  (25.01.10):

  כי 10-20 שנות מאסר לכל אחד ואחת מהבהמות האלה היו מצמצמים באופן חד סיפורים כאלה.
  אבל מי מקשיב לי ולעוד מיליוני ישראלים מיואשים?
  המחוקקים פרימיטיבים – השוטרים חסרי יכולת – והשופטים חבורה תלושה עד כדי טמטום חושים מוחלט.
  אז מה נשאר?
  בקשת סליחה ומחילה מהילד הזה ושאר הקורבנות – על שמערכת אכיפת החוק בישראל מייצרת תנאים זהים לסדום ועמורה – והם משלמים את המחיר לכל חייהם

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  עונש מוות

  (25.01.10):

  עונש מוות לאשמים כולל האמא. להחרים את האבא שזרק את ילדיו למען אשה.
  טפל דחוף בילד כמו שצריך ולא לזרקו אותו שוב אצל סתם משפחות אומנות פרמיטיביות.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  135. אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא… חלאות! למה!?!? (לת)

  שוק טוטאלי

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  134. לפי התגובות שלך ושל 1 אתם פדופילים בפוטנצייה

  סימה

  ,

  חולון

  (25.01.10):

  וחייבים לאתר את הכתובת שלכם ולחקור אותכם

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  133. שמתם לב כמה פדופילים מגיבים לכתבה?

  (25.01.10):

  זה ממש מפחיד. YNET מהר למסור למשטרה את הכתובות של כל המגיבים הפדופילים!!!!!!!!! דמם של הילדים הבאים בראשכם!!!!!!!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  איפה ציידי הפדופילים באינטרנט כשצריך אותם? הסביבה מזוהמת ! (לת)

  אה?

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  132. הבעיה שבשביל לעשות ילדים לא צריך רשיון

  עמית

  (25.01.10):

  הורים רוצחים את הילדים שלהם, אונסים את הילדים שלהם, מתעללים בילדים שלהם
  הבעייה שבשיל לעשות ילדים לא צריך רישיון.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  131. עד שלא יהיה פה עונש מוות לאנסים ורוצחים מקרים כאלה ימשכו. (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  130. טיפול נפשי כל החיים -וגם זה לא יעזור לילד…

  אמא

  (25.01.10):

  רק שלא יהפוך למתעלל מינית בעצמו כשהוא יגדל בעקבות מה שעבר.
  נשמה אומללה.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  129. לרווחה: תעקבו אחרי הילד, לצערי הוא יהפוך לאנס/פדופיל (לת)

  רחק ראי

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  128. חוק וסדר גם בעדה החרדית

  אחד

  ,

  איפשהו

  (25.01.10):

  לא יכול להיות שהחוקים במדינה חלים רק על חלקם המועט של החרדים. יש המון מקרים קיצוניים אחרים שפשוט לא מדווחים ו"נפתרים" ב"תוך הקהילה". ביזיון. אני קורא לחוק וסדר בעדה החרדית כמו בכל עם ישראל.
  הצביעו לתגובה זו אם אתם מסכימים!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  127. זה קורה במשפחות החילוניות הכי טובות (לת)

  יוני

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  -1

  חבל שכל אלה משפחות דתיות והילד היה בפנימייה דתית. עצה בתוכן:

  אחד שיודע.

  (25.01.10):

  אולי גם תכסה את הבור שכרית לעצמך עם התגובה המטופשת שלך…
  הילד היה ממשפחה דתית, המשפחה שאירחה אותו דתית, הוא היה בפנימייה דתית ועכשיו הוא בפנימייה דתית. מה יש לך להגיד על זה?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  126. עם כל הכבוד זה לא משתווה בחומרה לחליפה שלקחה שרה !! (לת)

  לא מזיז למזוז

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  2

  125. הטלויזיה אשמה , כמה שהיא למטה …..איזה שפה ביוב (לת)

  אזוב בקיר

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  124. תצילו אותו! לפני שיהפוך לאנס בעצמו! (לת)

  כמי

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  123. לגבי הבעל

  י

  (25.01.10):

  תבדקו בבקשה ב7 עיניים רק בגלל שרשום שהם בהליכי גירושים
  יכול להיות שהיא פשוט טפסה טרמפ

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  122. "השם ירחם"

  (25.01.10):

  אני לא מבינה ,אייך אפשר לאנוס את הבן שלך? אולי בכנסת יתחילו לעבוד ובמקום לחמם את הכיסא יחוקקו חוק חדש "רשיון להורות" .

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  תגובה ל122

  יפעת

  ,

  ת"א

  (25.01.10):

  באמת הגיע הזמן שבכנסת יתחילו לעבוד!!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  121. פני הדור גרועים מפני הכלב

  אחת

  (25.01.10):

  לקרוא ולא להאמין
  עונש מוות היה ראוי כאן

  הלב כואב
  מפחיד לגדל ילדים בעולם כל כך נורא רע ואכזר

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  120. ל-99 גם נשים יכולים לאנוס גברים (לת)

  דוד

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  119. עצוב……….

  ירושלמית

  (25.01.10):

  נראה לי שזה פשוט לא נתפס, כמה רוע יש באנשים, או שאני אמורה להגיד חיות המין האנושי. אבל אז אני מרגישה שעשיתי עוול לחיות. אלו הם פשוט יצורים דוחים ןמגעלים

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  118. דרוש תנאי להורות :רשיון אחרי מבדקים

  יוסף

  (25.01.10):

  דרוש תנאי להורות :רשיון אחרי מבדקים

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  117. אלוהים ישמור

  .

  (25.01.10):

  אמא שלו שהייתה אמורה להגן עליו, הטרידה אותו.
  אחר כך, כשהיה אמור להינצל ממנה ונשלח לפנימייה, גם שם התקיפו אותו.
  ולאחר מכן, אחריי שהוא היה אמור לשכוח מהכל ולהתחיל חיים חדשים, גם שם הוא נאנס.
  מסכן. מה אני אגיד. אנשים חולים בנפש.
  צריך לשים גבולות לאנשים כאלה.
  אני מקווה שהילד יצליח איכשהו להתגבר על הטראומות האלו.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  116. איך אפשר

  סומייה עבוד

  ,

  חיפה

  (25.01.10):

  בא לי לצעוק לשמיים אלוהים איך נתת איך הרשית??? ילד בן 12 היום וכאשר זה התחיל הוא בקושי היה בן 8 או 10 ומי שהתחיל בזה היא דווקא אמו מולידתו!!!איך אפשר?? לבי נקרע על ילדים כאלה. מי יתן ויתחיל למצוא שלווה אמיתית ויוכל לצאת ממצבו הנפשי הקשה . אמן

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  115. חובה בכל בית- בנוסף לברכת הבית

  אדם חושב

  (25.01.10):

  אני מקווה שYNET ייבחרו כן לפרסם את זה. כי זה חשוב. אז בבקשה- בירכת הבית 2010
  אנו מתאבלים היום על פטירתו של ידיד ותיק ואהוב, קומון סֶנְס, שליווה אותנו שנים רבות.
  הוא ייזכר כמי שטיפח לקחים רבי ערך כגון לדעת מתי להיכנס הביתה כשיורד גשם, לקום מוקדם, והחיים אינם הוגנים לפעמים. קומון סנס חי על יסודות כלכליים בריאים (אל תבזבז יותר ממה שאתה משתכר) ואסטרטגיות אמינות (המבוגרים, לא הילדים, מחליטים). בריאותו החלה מידרדרת במהירות כשנקבעו תקנות בעלות כוונות טובות אבל תוצאות גרועות. דיווחים על ילד בן 6 שהואשם בהטרדה מינית כי נישק חבר לכיתה; ומורה שפוטר משום שנזף בתלמיד מתפרע, הוסיפו והרעו את מצבו של קומון סנס. קומון סנס נחלש עוד יותר כשהורים התנפלו על מורים משום שהללו ניסו לבצע את המלאכה שההורים התרשלו בה בהטלת משמעת על ילדיהם הסוררים. מצבו הורע עוד יותר כשבתי הספר נדרשו לקבל הסכמת ההורים לפני מתן אספירין לתלמיד, אבל נאסר עליהם ליידע את ההורים כשתלמידה נכנסה להריון וביקשה לבצע הפלה. קומון סנס איבד את הרצון לחיות כשבתי כנסת הפכו לעסקים ופושעים קיבלו יחס טוב יותר מקורבנותיהם. המצב החמיר כשהתברר שאינך יכול להגן על עצמך מפני פורץ בביתך בלי שהפורץ יגיש נגדך תביעה על אלימות. קומון סנס איבד סופית את רצונו לחיות לאחר שאישה לא הבינה שספל קפה מהביל הוא חם, שפכה מעט ממנו בחיקה וקיבלה מיד מבית הקפה סכום פיצויים עצום. קדמו למותו של קומון סנס פטירותיהם של הוריו: אמת ואמונה ושל רעייתו תבונה, בתו אחריות ובנו הגיון. הותיר אחריו 4 אחים חורגים: אני מכיר את זכויותי; אני רוצה את זה עכשיו; מישהו אחר אשם; ואני-קורבן. לא רבים השתתפו בלוויתו מפני שמעטים כל כך שמו לב שהוא הסתלק מעימנו.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  2

  שנון ונכון ביותר! לצערי… נשארו מעט אנשים ערכיים בעולמינו.. (לת)

  תמי

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  114. נ ו ר א (לת)

  איתי1960

  ,

  תל אביב -יפו

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  113. איך בחורה יכולה לאנוס בנים?הרה כדי לאנוס

  (25.01.10):

  צריך שיקרה משהו בין ה….לגבר…יש הבדל עצום בין לאנוס בנים לבנות…אז לא הבנתי איך אפשר לאנוס בנים?משהו פה לא ניראה לי

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  אתה תמים ותלוש מהמציאות – אבל לא כאן המקום לפרט איך זה מתבצע (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  112. ראו לאן מוביל החינוך החילוני. אצלנו החרדים זה לא יכול לקרות. (לת)

  אליושיב

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  -1

  האמא שלו שנהגה לאנוס – חרדית

  דינה

  (25.01.10):

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3526253,00.html

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  אילו היתה דתית לא היתה עושה את המעשה האסור. סתם חולת נפש –

  כנסו

  ,

  ת"א עיר הקויידש

  (25.01.10):

  ברגע שמעשה מסוים חוזר על עצמו פעמים רבות בחברה מסוימת – או אז יש בעיה בהתנהלות שלה. זהו בהחלט מעשה חמור לפי כל קנה מידה שהוא. בחברה חילונית בני נוער רבים למשל משתכרים וחווים תאונות דרכים – זאת בעיה חברתית. בחברה חרדית בני נוער רבים נפלטים ממסגרות ומסתובבים בחוסר מעש – זוהי בעיה חברתית וכו' וכו'.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  גברת אם לא קראת טוב האישה שאנסה היא חרדית (לת)

  sm

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  2

  טעות חמורה

  אורי

  (25.01.10):

  להזכירך אתם החרידים הכי גרועים לא מזמן רצח אב את בתו

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  -1

  סליחה זהו שמדובר במשפחה חרדית והילד דתי

  הבורר

  ,

  צפון

  (25.01.10):

  על מה את מקשקשת מדובר במשפחה חרדית מבני ברק והילד דתי

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  כדאי לבדוק את העובדות

  (25.01.10):

  לפני שמפרסמים תגובה – מדובר במשפחה חרדית…
  לחץ על הלינק בפסקה הראשונה.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  לא מוזכר בכתבה שזה חינוך חילוני

  מ

  (25.01.10):

  הפרט היחיד שמוזכר הוא שזו פנימיה בבני ברק. אולי זו בכלל פנימיה חרדית?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  כנס

  נטלי

  ,

  ר"ג

  (25.01.10):

  אצל חרידים לא קורה ? אתה כנראה לא מעודכן

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  112 – אתה גרוע מבת יענה… תתעורר… !!! (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  111. עצוב מאוד דמעות של מחנק בגרוני!!!!!!!!!!

  ש-ש

  ,

  באר שבע

  (25.01.10):

  אילו יכולתי הייתי מכה את כל המעורבים בפרשה!!!!!!!!!!!!1

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  110. מזעזע, אילמלא היתה מגרשת לא היה הדבר נודע. אלף שלומות לילד

  שמעון

  (25.01.10):

  אי אפשר לתאר עד כמה הסיפור הזה נוגע ללב ומזעזע. אני מקווה שהילד יתבגר ויוכל לחיות חיים נורמטיביים. למרות שקשה להאמין איך ילד שכולם בגדו בו יוכל להאמין שיש טוב בעולם. גם לי קצת קשה להאמין כרגע.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  109. אתה חושב שכבר שמעת הכול…… (לת)

  יוני

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  108. הלואי וכל אחד מהאנשים שהיו "קרובים" אליו ישלם במחיר כבד

  בר

  ,

  תל אביב

  (25.01.10):

  על מה שעשו!
  זבלים!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  107. OMG!!!!!!!!! פשוט לא להאמין!!

  אורית

  (25.01.10):

  ילד מסכן…….
  איזה חיות יש בעולם הזה!!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  יש הרבה חיות בעולם,

  קליגולה

  ,

  רחובות

  (25.01.10):

  אבל את הדברים המזעזעים כגון זה עושים רק בני אדם דווקא.

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  106. 212

  R

  (25.01.10):

  עונש מוות רק את זה שמקביל לדבר אכזריי כמובן

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  105. קלות העונש

  רונה

  ,

  תל אביב

  (25.01.10):

  כולם ייקחו עורך דין ויטענו לאי שפיות כי כך המסר שמועבר בתקשורת,תעשה פשע תיקח עורך דין שיכריז שאינך שפוי ואז תמשיך הלאה,מה עם הילד זה כבר השאלה האחרונה שנשאלת כאן,הוא ייהפך לאשם ולא לקורבן, אנא פנינו מועדות,עד מתי רשעים יעלוזו?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  104. ל-74

  עידו

  (25.01.10):

  אי אפשר להסביר!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  103. צעד ראשון בירידה

  זרדוסטרה

  (25.01.10):

  זהו מקרה שמסביר איך אנחנו קמים יום אחד למצוא בני סלע בסביבה

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  102. 83 – אולי תסביר לנו

  (25.01.10):

  מה הדרשני הזה אומר?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  101. 1203 קו סיוע לנפגעי תקיפה מינית (לת)

  1203

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  100. מדוע YNET

  ישראל כהן

  ,

  תל אביב

  (25.01.10):

  לא כותבים בכותרת חילוני?
  הרי אם היה מדובר בחרדי הכותרות היו זועקות חמס נגדם..

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  בוא נראה… פנימיה בבני ברק…. נו הבנת? (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  2

  כי הילד ממשפחה חרדית. והפנימיה חרדית…. (לת)

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  2

  לא כתבו שהוא חילוני, בגלל שהוא חרדי…

  אודי

  (25.01.10):

  זה הילד מהמקרה הזה:
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3526253,00.html

  שינאת חינם

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  לא ברור בכלל שהוא חילוני.אם כב ר להפך

  (25.01.10):

  למה שילד חילוני יהיה בפנימייה בבני ברק?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  -1

  איזו פנימייה חילונית יש בבני ברק? צבאית?

  המגיב המצוי

  ,

  מרכז

  (25.01.10):

  אולי תפסיק כבר עם הספקולציות?
  יש כאן טרגדיה, מה זה משנה באיזה מגזר?!?

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  הוא ממשפחה חרדית. (לת)

  א

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  אבל כתבו שהוא היה בפנימיה בבני ברק.. לא חושב שיש שם הרבה פנ

  מר שמח

  ,

  מרכז : עניינים

  (25.01.10):

  פנימיות חילוניות. אם את כבר מעלה טיעון כזה…

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  פנימיה בבני ברק – דתית. ומספיק עם הצביעות! (לת)

  מיכל

  (25.01.10)

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  1

  למעשה…

  מושית

  (25.01.10):

  האם מנתיבות היא אישה דתייה ואם לא קראת נכון הוא הועבר לפנימיה בבני ברק- איזה מן סוג פנימיה אתה חושב שזו?! פנימית חילול השבת?! ואיזה מן סוג של משפחה אומנת אתה חושב שזו?! מה שבטוח, חילונים הם לא!

  תגובה חדשה

  הגיבו לתגובה
  המלץ:

  0

  תגובות נוספות

  אהבתי

 2. אנו סבורים שבעוד שמשרד הסעד, מתיימר להפעיל מדיניות המכונה "עם הפנים לקהילה" הוא מעדיף, בפועל, מדיניות של "עם הפנים לפנימיה".

  אנו מוקיעים את התנהלותו של משרד הסעד, שהיא בעינינו אנטי-חברתית ופועלת להרס המערך המשפחתי בישראל, בעיקר בשכבות הדלות בישראל. עם הרחבת מנגנוני שרותי הסעד במאה ועשרים תקנים (הוספת מאה ועשרים עובדים סוציאליים!), על ידי השר יצחק הרצוג, אנו חרדים לגורלם של מאות אלפי ילדים בישראל שמשרד הסעד קבע את מעמדם כ"ילדים ונוער במצוקה", המועדים להרחקה כפויה מביתם ומסביבתם ולהפוך ל"עלובי החיים" נוסח המאה ה-21 בישראל.

  אהבתי

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s